Žádost o členství


Přihláška za člena spolku

SOHO PRAGUE – Spolek pro kulturní a občanské soužití na Starém Městě, z.s., se sídlem V kolkovně 922/1, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 013 35 952

Podávám tímto přihlášku za člena výše uvedeného spolku s tím, že jsem si prostudoval jeho stanovy a přistupuji k nim, neboť se ztotožňuji s cíli spolku a přeji si přispět k jejich dosažení. Beru na vědomí, že mé členství vznikne okamžikem, kdy výkonná rada spolku mou přihlášku schválí a přijme mně za člena. Jsem si plně vědom svých práv a povinností ze stanov a rozhodnutí orgánů spolku, tyto se zavazuji plnit řádně a včas.